Brokkerhjørnet
En blog ved Jørgen Friis Christensen
HomeSearchSidens profil
Formålet med denne hjemmeside er ud fra en kritisk centrum-venstre demokrativinkel at vurdere adfærd og udtalelser fra politikere, forretningsfolk, journalister og andre magthavere og aktører i det offentlige rum.

Begrundelsen herfor er tvivl om, hvorvidt der i realiteten eksisterer ”en fri og uafhængig presse”, der kontrollerer magthaverne og afslører eventuelle magtmisbrug og som videregiver relevant information til borgerne til brug for den demokratiske debat, der er en forudsætning for, at demokratiet kan fungere og videreudvikles.

Det danske repræsentative demokrati forudsætter som de fleste ved, at magten tredeles mellem folketing, regering og domstolene, som det er pressens opgave at kontrollere
Pressen er også blevet kaldt demokratiets 4. magt.

Men udviklingen af spin, vinkling af historier og andre viderværdigheder fra både magthaveres og pressens side, samt visse journalisters slet skjulte ønsker om gennem deres arbejde at spille en afgørende rolle i den politiske beslutningsproces uden at være demokratisk valgte, har gjort antagelsen om pressens kontrollerende rolle mere end tvivlsom.

De senere års etablerede hærskare af velbetalte poliske kommentatorer, der med deres daglige ”frit i luften” svævende politiske vurderinger - som erstatter solid journalistisk viderebringen til borgerne af den information, der er så nødvendig for at give borgerne en reel mulighed for forholde sig til den demokratiske debat – medfører etablering af lukkede dialoger mellem presse og de øvrige ”ejere” af debatten i det offentlige rum.

Nyhedsformidling bliver herved i bedste fald meget let ændret til underholdning.

I værste fald bliver denne form for nyhedsformidling en direkte fare for demokratiet.

Den demokratiske regel om at adskille nyhedsformidling og kommentar, således at borgeren får mulighed for at danne sig sin egen opfattelse, har massemedieverdenens journalister jo stort set ophævet.

Brokkerhjørnet vil udvælge elementer fra disse rum, vurdere og kommentere disse ”Brokker”, således at magthavere og journalisternes uformåenhed i relation til demokratiets befæstelse og udvikling bliver blotlagt.

Hensigten med siden er ikke at etablere et debatforum. Siden skal alene bruges til at viderebringe de problemområder og de synspunkter, som redaktøren finder relevante.

Hvis man vil debattere synspunkterne, må man finde andre medier, at gøre det i, idet redaktørens holdning er den samme som den Aksel Larsen i 1967 gav udtryk for over for Pia Dam og Hanne Reintoft, der ville have ham til at rette nogle afsnit i sin tale til SFs kongres: ” Hvad jeg skrev, det skrev jeg”